ઘરમાં પડેલી આ બોટલને આ રીતે સજાવો,

ફેસ્ટિવલ સિઝનમાં આપશે આકર્ષક લૂક

2.

વાઇન બોટલમાં લાઇટ નાખીને ઘરના અલગ અલગ કોર્નરમાં રાખી શકો છો.

3.

આ રીતે દીપક પણ બોટલની વચ્ચે રાખી શકો છો

4.

બોટલમાં અલગ અલગ લાઇટ્સ લાગવીને પણ રાખી શકો છો.

5.

આપ જૂના કાચના ડબ્બાને પણ આ રીતે ડેકોર કરીને લટકાવી શકો છો.

6.

આ રીતની બોટલ પણ આપ આપની બાલ્કનીમાં લગાવી શકો છો.

7.

આ રીતે બોટલ માં લાઈટ રાખીને પણ આપ આપની બાલ્કનીમાં લગાવી શકો છો.