પૃથ્વીનો પાડોશી ગ્રહ : બુધ

બુધ સૂર્યમાળાનો સૌથી નાનો ગ્રહ છે અને પૃથ્વી પરથી નરી આંખે જોઈ શકાય છે.

પૃથ્વીથી સૌથી નજીકનો ગ્રહ બુધ સૂર્યની પણ સૌથી નજીક છે.

સૂર્યની નજીક હોવાથી તેની ભ્રમણ કક્ષા પણ નાની છે. તે આપણા ૮૮ દિવસમાં સૂર્યની એક પ્રદક્ષિણા પુરી કરે છે.

બુધનો વ્યાસ ૪૮૭૮ કિલોમીટર છે

તેની સપાટી પર ચંદ્ર જેવા ખાડા ટેકરા છે. બુધ ઉપર હવા નથી એટલે તેની સપાટીને ધસારો લાગતો નથી.

તેની સપાટી પાતળી અને ખડકોની બનેલી છે તેનો આકાર બદલાતો નથી.

પણ ક્યારેક સપાટ મેદાનો છે બુધ ઉપર વાતાવરણ નથી એટલે તેનું તાપમાન પ્રચંડ ગરમીથી પ્રચંડ ઠંડીમાં પળવારમાં જ બદલાય છે.

બુધ ઉપર દિવસે પણ આકાશ કાળું દેખાય છે.

બુધની આસપાસ વાતાવરણ નહીં હોવાથી બુધનું આકાશ કાળું (અપ્રકાશિત) દેખાય છે. આથી બુધ ઉપરથી ધોળે દિવસે તારા દેખાય છે.