શોખ બડી ચીજ હૈ… શું તમે પણ પરફ્યુમના શોખીન છો?

પરફ્યુમ એ ફ્રેન્ચ શબ્દ છે. અત્તરએ ફારસી છે, તે ‘અત્ર’માંથી બન્યો છે.

પરફ્યુમ એટલે છોડ, ફૂલો અને પાંદડામાંથી બનાવેલી કુદરતી સુગંધિત તેલ.

મેસોપોટેમીયામાં તાપુત્તી નામની એક મહિલા (રસાયણ જાણકાર) એ તેલ અને ફૂલોનું મિશ્રણ કરીને પ્રથમ અત્તર બનાવ્યું.

હાલમાં હૈદરાબાદ અત્તર માટે પ્રખ્યાત છે.

ઈતિહાસકારો માને છે કે મેસોપોટેમીયા પછી પર્ફ્યુમ બનાવવાની ટેકનિક ફારસીઓના હાથમાં આવી.

ભારતમાં અત્તરની હાજરી સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિમાંથી હોવાનું માનવામાં આવે છે

હિંદુ આયુર્વેદમાં ચરક સંહિતા અને સુશ્રુત સંહિતામાં અત્તરનો પ્રથમ વખત ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

7મી સદીની શરૂઆતમાં ભારતમાં કન્નૌજ અત્તર માટે વિશ્વભરમાં જાણીતું હતું.

જેની પદ્ધતિ ફારસ(ઈરાન)થી આવી હતી. અહીંથી પરફ્યુમ વિશ્વના ઘણા દેશોમાં જાય છે.

1190 માં પેરિસમાં પરફ્યુમ બનાવવાનો વ્યવસાય શરૂ થયો.

અહીંથી જ આધુનિક પરફ્યુમની શરૂઆત માનવામાં આવે છે.