શ્રીખંડ બનાવવાની રીત

શ્રીખંડ બનાવવા માટેની મુખ્ય જરૂરીયાત છે ચક્કો જે બનાવાવો ખૂબ સરળ છે.

આખા દહીને ફેટીને સુતરાઉ કપડામાં મજબૂત પોટલી બાંધી

આખી રાત પાણી નીચોવા લટકાવી દેવુ.

પાણી નીકળી જતા દહીનો ચક્કો પોટલીમાંથી કાઢી લેવો

ચક્કાનાં વજન જેટલી ખાંડ ચક્કામાં ભેળવીને ખાંડ ઓગળી જાય ત્યા સુધી થોડી થોડી વારે ભેળવતાં રહેવુ

અને પાછુ ઠંડુ કરવા મૂકી દેવુ.

ખાંડ અને ચક્કો સમરસ થઈજાય પછી મિશ્રણને જાડી ગરણીમાં નાખી શ્રીખંડ માંથી ગઠ્ઠઠા કાઢી લેવા.

ઇલાઈચીનો ભુકો, બદામ અને

પિસ્તાની કાતરીઓ તથા કેસર ભેળવીને પીરસી શકાય છે.

શ્રીખંડ માં સ્વાદ અને રુચિ અનુસાર તાજા ફળો પણ મેળવી શકાય છે.

ખાંસ કરીને નાંરગી, દ્રાક્ષ, અનાનસ, સ્ટ્રૉબેરી, જેવા ફળો અજમાવવા જેવા છે.

પાકી કેરી નો ગર પણ નાખી આમ્રખન્ડ બનાવી શકાય છે.

શ્રીખંડ હમેશા ઠંડો પીરસવો અને ફળો શ્રીખંડ આરોગતા પહેલા ઉમેરવા.