ભારત ની રાષ્ટ્રીય અવકાશ સંસ્થા ઇસરો

ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન જેનુ મુખ્યાલય બેંગ્લોર શહેરમાં આવેલુ છે

અહી અંદાજે ૧૭,૦૯૯ (૨૦૨૧ મુજબ) લોકો કામ કરે છે

ઇસરો વડે ભારત અને અન્ય દેશોના અવકાશયાન અવકાશમાં મોકલવામાં આવે છે.

ઇસરોનો સમાવેશ વિશ્વની સૌથી છ મોટી સરકારી સ્પેસ એજન્સીઓમાં થાય છે

જેમાં તેની સાથે નાસા, Roscosmos, ESA, CNSA, અને JAXA નો પણ સમાવેશ છે.

ભારતના પ્રથમ ઉપગ્રહ આર્યભટ્ટને ઇસરો દ્વારા બાંધવામાં આવ્યું હતું

તેનો પ્રાથમિક હેતુ સ્પેસ ટેકનોલોજીને આગળ વધારવાનો અને તેના એપ્લિકેશન્સનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રીય લાભ માટે કરવાનો છે

ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન (ઈસરો) નું સંચાલન ભારત સરકાર નો અંતરિક્ષ વિભાગ કરે છે

અંતરિક્ષ વિભાગ ખુદ અંતરિક્ષ આયોગ ના હેઠળ આવે છે તે નિમ્નલિખત સંગઠનો અને સંસ્થાનો સંભાળે છે