જુવો વિવિધ પ્રાણીઓ ના દૂધ પીવાના ફાયદા

તો ચાલો એ પણ જાણો કે તેને પીવાથી શું ફાયદાઓ થઇ શકે છે.

ગાયના દૂધમાં ઘી, સુંઠ અને કાળી દ્રાક્ષ નાખીને ઉકાળીને પીવાથી તાવ મટે છે.

ગાયનું દૂધ ગરમ કરી તેમાં સાકર અને મરીનો ભુક્કો નાખીને પીવાથી સળેખમ મટે છે.

આયુર્વેદ માં ગાય ના દૂધ ને જ શ્રેઠ માનવામાં આવ્યું છે.

ભેસનું દૂધ ગાયના દૂધ કરતા વધારે મીઠું વીર્ય ને વધારનાર, ભારે, ઊંઘ લાવનાર ભૂખને વધારનાર, અને ઠંડુ હોય છે.

ઊંટડી નું દૂધ હલકું, મધુર, અને સ્વાદ માં થોડુક ખારું હોય છે.

કૃમિ, કોઢ, કફ, આફરો, સોજા, તથા પેટના રોગોને મટાડનાર છે.

જાણો ઘેટી ના દૂધ ના ફાયદા

ઘેટી નું દૂધ ખારું, મધુર, ગરમ, પથરીને મટાડનાર, અને વાયુ ગેસ ને દૂર કરનાર છે.

ગાય ના દૂધ કરતા બકરીનું દૂધ જલ્દી પચે છે. નાના બાળકો માટે તો બકરીનું દૂધ શ્રેઠ મનાય છે.

તેથી તેના દૂધ માં સર્વ પ્રકાર ના તત્વો હોય છે જે દરેક પ્રકાર ના રોગોને મટાડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.