ઈન્ટરનેટ શું છે

ઈન્ટરનેટ એટલે દુનિયાના કોઈ પણ ખુણે બેસી તમે કોઈ પણ જગ્યા કે વ્યક્તિની માહિતી તમારી સ્ક્રિન પર મેળવી શકો.

USના રક્ષા મંત્રાલય એડવાન્સ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ એજન્સી એટલે કે ARPAની સ્થાપના કરી.

જેમાં માત્ર 4 કોમ્પ્યુટરનું જોડાણ કર્યું હતું.જેમાં ડેટા સેર કર્યો હતો.જે આજે દુનિયાના તમામ લોકો માટે ઉપલ્બધ છે.

ઈન્ટરનેટ માટે કેમ ચુકવવો પડે છે ચાર્જ

ઇન્ટરનેટ માટે કેટલીક કંપનીઓ હોય છે.જેમણે દરિયામાં ઓપ્ટીકલ ફાયબર કેબલ(OPTICAL FIBERS CABLE) પાથર્યા હોય છે.

આ નેશનલ લેવલની કંપનીઓ પોતાના સ્વખર્ચે અથવા રોકાણથી કેબલ દરિયામાં પાથર્યા હોય છે.

જેથી આપણે ઈન્ટરનેટની સેવાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

અનેક કંપનીઓ ઈન્ટરનેશનલ કંપનીઓને ચાર્જ ચુકવી આ સેવા આપણી સુધી પહોંચાડે છે

જેથી આપણે ઈન્ટરનેટ માટે રૂપિાય ચુકવવા પડે છે.