શિયાળો અને વાળની સમસ્યા .

શિયાળાની ફુલગુલાબી ઠંડી સૌ કોઈને તાજગી આપે છે. પણ શિયાળો તેની સાથે કેટલીક સમસ્યાઓ પણ લઈને આવી શકે છે.

શિયાળામાં વાળની સમસ્યા જેવી કે,

માથામાં ખોડો થઈ જવો, વાળ રૂક્ષ, શુષ્ક અને બરછટ થઈ જવા, વાળનાં બે છેડાં થઈ જવા વગેરે સમસ્યાઓ શિયાળામાં વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે

આ ઉપરાંત કેટલાક લોકોને શિયાળામાં ખોડાની સમસ્યા પણ જોવા મળે છે.

ખોડો એ વાળ માટે સૌથી મોટો શત્રુ છે

ખોડો જેને આપણે Dandruff તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ.

Dandruff ના લીધે વાળ લુખા અને શુષ્ક થઈ જાય છે અને વાળનું ખરવાનું પ્રમાણ પણ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

વાળની વિશેષ માવજત માટે બાબતો :

સમતોલ અને પૌષ્ટિક આહાર લેવો.

વાળ સ્વચ્છ રાખવા.

નિમ્બ તેલ, ધતુરપત્રાદિ તેલ કે કરંજ તેલ વગેરેમાંથી કોઈ એકનું માથામાં અઠવાડીયામાં ત્રણ દિવસ માલિશ કરવું.

રૂક્ષ અને શુષ્ક વાળ થઈ ગયા હોય તો

જાસુદનાં ફૂલને વાટીને દહીં મેળવી માથામાં લગાવવાથી વાળની ચમક અને સુંદરતા જળવાઈ રહે છે.

આહાર ઠંડા કે વાસી દ્રવ્યો ના ખાવા.

સમતોલ અને પોષણયુક્ત આહાર વાળની તંદુરસ્તિ અને ચમક માટે ખૂબ જરૂરી છે.